Tạo form đăng ký thông tin từ Google Form

Trước tiên bạn cần xem Video hướng dẫn sau:


Link form:

ID Họ và tên:

ID Số điện thoại:

ID Email: